Du er her: Bestyrelse og udvalg » Klubbladet 2009

Klubbladet 2009

Klubbladet indeholder information til og fra medlemmerne.

I denne udgave kan du læse om følgende:

1.       Baneklargøring

2.       Kontingent 2009

3.       Formandens beretning

4.       Ref. af generalforsamling

1. Baneklargøring og standerhejsning 18. April

Så skal grusbanerne gøres klare. Er I klar til at hjælpe?

Vi begynder den lørdag 18. april kl. 9.00 - med morgenkaffe naturligvis - og så går vi i gang. Er vi mange klarer vi det på et par timer. Undertegnede har allerede været i gang, bl.a. med at skuffe banerne for græs, ukrudt og mos, så det kan ligge og visne og dermed er nemmere for jer at rive det væk, når i kommer.

Gamle medlemmer kender rumlen, nye medlemmer skal nok blive sat i gang. Vi er nok færdige ved 13 - 14 tiden og klar til standerhejsningen.

Herefter serverer Hans-Jørgen sin herostratisk berømte SKIBBERLABSKOVS, og klubben giver nok en lille én.

Kom og vær med, det plejer at være så hyggeligt

2. Kontingent 2009

Så nu er det tid for indbetaling af kontingent - senest frist for indbetaling er den 30. april 2009

Der er forskellige muligheder for at betale

·         Betal via netbank - bankkonto 3573 3573039602

·         Betal på posthuset på giro 8 26 81 34 husk oplysninger på kortet ......

Vi vil gerne vedligeholde medlemslisten så hvis du har ændringer, så skriv dem på.

HUSK ALTID AT SKRIVE NAVN OG MEDLEMSNR PÅ.

KONTINGENTSATSER 2009

Udendørs

·         Senior over 24 år - kr. 800

·         Yngre/ungdom under 25 år - kr. 400

·         Passiv - kr. 115

Familierabat

En husstand hvor alle er medlem af tennisklubben (ikke passiv), gives kr. 100 i "rabat" pr. person, der skal minimum være et barn.

 

 

3. FORMANDENS BERETNING 2008

 I 2008 kunne klubben fejre sit 40 – års jubilæum. Og sammen med glæden over vor klubs 40-årige beståen har vi kunne glæde os over, at året på mange områder blev en positiv oplevelse. Vi har været heldige med godt vejr næsten hele sæsonen, så de mange arrangementer har kunne gennemføres uden afbrydelser, vi fik fejret vort jubilæum på værdig vis, og vi har været heldige med at kunne videreføre og forbedre klubbens gode økonomi.

Intet er dog uden mislyde. Året begyndte desværre med ret omfattende hærværk på vores klubhus af flere omgange, men efter en pressemeddelelse i Halsnæsposten  ophørte det dog. Selvom vi kunne udbedre det meste selv, kostede det os alligevel ærgerlige penge til knuste ruder mv. Vi kan glæde os over, at vi i vinter stort set er sluppet uden skader på anlægget.

Økonomien har været god med et overskud på næsten 50.000 kr. Dog lyver tallene noget. Af det kommunale tilskud henhører de 12.500 rettelig under 2007. Endvidere må vi betragte indtægten for de opsatte reklameskilte som et engangsbeløb, da vi ikke sikkert kan regne med at det vil gentage sig i 2009. Alligevel er der dog et pænt overskud, der skyldes at vi nu er 163 medlemmer, så vi kan se fremtiden nogenlunde trygt i møde. Vi står ikke over for større investeringer – alene lyddæmpning af vores mødelokale samt udskiftning af linier på bane 5. Men vort anlæg bliver ikke yngre, så på et tidspunkt venter større fornyelser, så det er uklogt pt at forgribe sig på klubbens sammensparede midler, der i stedet bør udbygges. Det er ikke urealistisk at sigte mod et medlemstal på 200 der vil sikre stabilitet og nye goder for medlemmerne. Bestyrelsen vil agitere for at nå dette mål, men opfordrer jer alle til at prøve skaffe nye medlemmer, ligesom vi behøver jeres hjælp til at opnå endnu flere sponsorskilte på anlægget.

Klubbens gamle faste arrangementer blev igen gennemført med god tilslutning i det gode vejr. Mandag ældre-tennis, tirsdag tirsdagsturneringen, onsdag juniortræningen, torsdag begyndertræning og torsdagsmix og søndag – den nye valgturnering der også blev gennemgående velbesøgt.

Og ind imellem har der været tid til at deltage i externe turneringer: DGI´s ved Hanne og SLTU´s Golden Age ved Kjeld og u40 ved Ole. Sikken energi!

Det eneste der bogstaveligt gik lidt i vasken pga. regn var rejekællingeturneringen. Synd for dem, men jeg har hørt at de havde meget sjovt alligevel!

Selve klubbens jubilæum blev markeret den 30. august med masser af aktiviteter og besøg af vore svenske Båstadvenner og mange af klubbens medlemmer var mødt op til en fornøjelig dag, der varede fra kl. 10.00 til over midnat. Også vores afslutningsfest på Bøgebjerggård stod i jubilæets tegn, hvor populære priser havde  lokket 50 deltagere til en rigtig glad aften, hvor det endnu er uklart hvornår sidste mand lukkede og slukkede. Under middagen blev Gorms mindepokal uddelt, og efter bifaldet at dømme, var der stor tilfredshed med, at valget faldt på den populære og  flittige Hans Pedersen. Selvom arrangementerne kostede klubben en del penge synes jeg, de er givet rigtig godt ud, og det var alligevel billigt takket de sædvanlig flittige hænder.

Klubbens flagskib – Wilson-juniorcuppen – blev igen i år afviklet med overlegen sikkerhed af klubbens rutinerede kræfter. Det er fornøjelse at besøge turneringen og labbe al den ros i sig fra deltager og pårørende med forsikringer om at de kommer igen til næste år. Deltagerantallet var steget lidt fra forrige år, og det synes, som om der er ny fremgang for den traditionsrige turnering, der atter gav et pænt overskud.

It-alderen er over os. Vi er vist mange der har svært ved at vænne os til det, men der er ingen vej udenom. Den tid hvor man foldede breve og puttede i kuverter og satte frimærker på, sendte girokort mv. må vi se i øjnene er forbi – ingen vil påtage sig arbejdet. Det har heller ikke været nemt for klubben at omstille sig, men takket været gode kræfter tror jeg vi er godt på vej til at få etableret en meget bedre kommunikation med medlemmerne, som alle på sigt vil være glade for. Et mål er at få alle medlemmernes e-mailadresser, så vi hurtigt kan kontakte jeg med aktuelle ting – hjælp bestyrelsen og jer selv med at opnå dette. Brug vores hjemmeside til orientering om klubben og brug netbank til betalinger. 

Alle de ovennævnte arrangementer og tiltag i årets løb - og andre jeg ikke har nævnt - har selvfølgelig kun været mulig ved en energisk indsats fra medlemmernes side. På vores lønningsliste står kun juniortræneren og rengøring af klubhuset – alt andet bliver udført ved frivilligt og ulønnet arbejdskraft, der giver sin tid til både store og små arrangementer. Jeg er virkelig imponeret. Tak til jer alle der har hjulpet i årets løb. Det er jo i vid udstrækning den gamle garde der trækker læsset, men glem ikke at spørge nye medlemmer om hjælp – jeg tror at mange er villige, og det er god måde at trække dem mere ind i klublivet.

Til sidst en tak til min loyale bestyrelse, der i perioden har gjort hvervet let for mig, fundet sig i lange bestyrelsesmøder og tålmodigt båret over med mine fejltagelser.

Sven Møller

4. Referat af generalforsamling den 30. Marts 2009

1. Første punkt var valg af dirigent. Valgt blev H. C. Bundgaard.

Generalforsamlingen var rettidigt annonceret og derved lovligt indkaldt.

 2. Formand Sven Møller læste beretningen op for 18 fremmødte medlemmer. Formanden kunne især bemærke at hærværk på klubhuset i år kun udgjorte nogle sten gennem taget på klubbens udhus.

Klubben har som en af de få klubber medlemstilgang og det har forbedret økonomien. Formanden ser gerne, at der kommer flere medlemmer, samt opfordre alle til at tage godt imod de nye medlemmer.

Vores svenske venskabs klub, Båstad Tennisklub,  besøgte klubben ved 40 års jubilæumet, som blev afholdt i august med tenniskampe. Det blev til en hyggelig dag med fest til først på morgenen.

Bøgebjerggård var igen ramme om klubbens afslutningsfest, som igen stod i 40 års tegnet. Igen en fest som sluttede tidligt på morgenen efter et vellykket arrangement med god stemning.

Gorms Mindepokal, uddeles årligt til et medlem, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats igennem året. Valget blev Hans Pedersen. Klubben takker for den utrætteligt indsats med ungdomsspillerene og deres træning, samt de mange praktiske opgaver i klubben, som løses til ug.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Kommentar fra et medlem om at der måske er spillere på banerne som angiver at have specielle aftaler med et eller flere bestyrelsesmedlemmer om at spille uden vanlig kontingent.

Der vil fremover blive strammet op, så ingen kan være i tvivl om,at det er et medlem som benytter banen.

Klubben har igen i år haft gode erfaringer med at spille i SLTU´s Golden Age turnering indendørs. Flere opfordres til at spille med udendørs.

Ungdomsspillerene fortsætter med at træne onsdage med Reino, Hans og Ann Charlotte ved roret. Dog skal der lyde en opfordring til forældrene om at deltage i klubbens ungdomsarbejde.

 3- 4.  Regnskabet blev forelagt af kasser Poul Branick. Der var ingen store tunge poster eller vanskelige budget forslag. Kontingentet fastholdes på 800 kr. for over 25 år og 400 for under 25 år.

Regnskabet og budgettet blev godkendt.

 

Udvalget bag klubbens tirsdags turnering ønsker et selvstændigt budget og regnskab. Udvalgt udarbejder selv et notat om strukturen for det.

 5.  Der var ingen forslag indkommet.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Peter Rasmussen blev valgt. Kaj Hansen udtrådte efter eget ønske.

Hans Pedersen blev genvalgt.

Poul Branick blev genvalgt.

Suppleanter på valg:

Peter Rasmussen blev valgt til bestyrelse og valgt ind som suppleant blev Majbritt Kristiansen.

Hans Jørgen Schøtt modtog genvalg. 

7.  Valg af revisor for 2 år og revisor suppleant for 1 år.

Jytte Rasmussen modtog genvalg som revisor.

Susanne Arvai modtog genvalg som revisor suppleant. 

Eventuelt.                      

Hyggelig samvær og livlig samtale om klubben.

Tirsdags turneringen har fået flere spille dage og der lægges mindre vægt på den store kogekunst. Det er helt i orden at nedtone forventningerne til kokke egenskaberne til fordel for tenniskampene.

Boldpriserne var til diskussion. Klubben tjener ca. 15-20 kroner på hvert rør bolde. Bestyrelsen vil træffe en beslutning ved næste møde om det er rimeligt at har klubben har en lille fortjeneste ved boldsalget.

Wilson cup udvalgt har fået nye medlemmer og forventer igen en god turnering med flere spiller i år. Konkurrencen er hård og der er stadig færre unge spillere at udbyde turneringen til.

Flere medlemmer efterlyser en opstramning omkring de hold, som har indendørs tider. Det er blevet observeret, at holdene undlader at møde op og at det er svært at finde oplysninger om hvem som spiller på holdene. En mail ordning blev foreslået.

Bestyrelsen vil udarbejde et forslag til krav for holdene om overholdelse af tider og aflysnings procedure.   

« forrige: Klubbladet 2010 næste:Bliv medlem »