Du er her: Bestyrelse og udvalg » Klubbens love

Nyheder

 

Info fra bestyrelsen

Hundested tennisklub - Referater 2020/2021

Klubbens love

§ 1 NAVN

Klubbens navn er Hundested Tennisklub (HTK). Klubben er hjemmehørende i Halsnæs Kommune.

§ 2 FORMÅL

Klubbens formål er at samle tennisinteresserede i Hundested og skabe de bedst mulige faciliteter og vilkår for tennissportens udøvelse for såvel turnerings- som for motionsspillere.

§ 3 MEDLEMMERNE

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer for så vidt pladsforholdene tillader dette. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte en ansøger optagelse i klubben, og den som er nægtet optagelse, kan forlange bestyrelsens afgørelse forelagt på førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse.

§ 4 INDMELDELSE

Indmeldelse skal ske til klubbens kasserer, der foranlediger opkrævning af kontingent.

§ 5 UDMELDELSE

Udmeldelse af klubben skal ske til klubbens kasserer og har virkning fra den efterfølgende 1. januar.

§ 6 INDSKUD OG KONTINGENT

Kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Udendørskontingentet udsendes til opkrævning efter generalforsamlingen, og er til betaling seneste hverdag i april. Medlemmer, som den 1. maj resterer med betaling, slettes af medlemskartoteket. Nye medlemmer, som indmeldes efter den 1. august skal kun betale halv kontingent for resten af sæsonen. Udmeldelse i løbet af en indledt sæson berettiger ikke til refusion af skyldigt eller indbetalt kontingent.

§ 7 GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og den indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved annoncering i lokalpressen og med meddelelse på klubbens website.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
  7. Valg af revisor (2 år) og revisorsuppleant (1 år)
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag, der kræver lovændringer, være indsendt til formanden senest 15. februar.

§ 8 GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal, afgøres sagerne - med undtagelse af de § 17 nævnte tilfælde - ved simpelt flertal. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til vedtagelse eller forandring af klubbens love. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeberettigede og valgbare er restancefri medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har været medlem mindst 1 måned.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 5 dages varsel, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt og skal uopholdeligt indkaldes med nævnte varsel, når en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, ledsaget af en udførlig motivering af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

§ 10 BESTYRELSEN

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen
tillige med 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, således at der i ulige årstal vælges 3 medlemmer og i lige årstal 2 medlemmer.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituere sig selv, og på det
konstituerende møde vælges formand, næstformand og kasserer. Klubben tegnes af
for og næstformand i forening. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved
optagelse af lån, tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er overfor generalforsamlingen ansvarlig for klubbens løbende drift.
Bestyrelsen træffer løbende beslutning om medlemskab af 3. parts tennis foreninger/klubber (eks. DGI, SLTU...) ud fra hensyn til klubbens drift og økonomi.

§ 11 BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen holder møder i det omfang, det er nødvendigt. Sagerne afgøres ved simpel
stemmeflertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
tilstede. Ved stemmelighed gælder formandens stemme dobbelt. Referat af møderne udsendes til bestyrelsesmedlemmerne snarest efter mødets afholdelse og placeres på klubbens website.

§ 12 FORMANDEN

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han/hun finder anledning hertil, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden og i dennes fravær næstformanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed under en afstemning er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

§ 13 KASSEREREN

Kassereren fører et specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter, og dette skal til enhver tid på en overskuelig måde udvise klubbens økonomiske stilling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af revisorerne, der er valgt af generalforsamlingen, og de forsyner det udarbejde årsregnskab med påtegning om den i årets løb foretagne revision. Kassereren fører et medlemskartotek, og han/hun foranlediger fremsendelse af ansøgninger om tilskud og refusioner til offentlige myndigheder o.a.

§ 14 ORDENSBESTEMMELSER

Medlemmer skal rette sig efter de reglementer, der fastsættes af bestyrelsen. Klubbens ejendele - herunder baner og klubhus - skal behandles på tilbørlig måde. Utilbørlig omgang med klubbens ejendele kan medføre erstatningspligt og eventuel eksklusion eller karantæne.

§ 15 EKSKLUSION OG KARANTÆNE

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, ekskludere et medlem eller idømme karantæne, men medlemmet skal dog først have lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen. i begge tilfælde kan medlemmet kræve sin sag prøvet på førstkommende generalforsamling, hvortil den pågældende skal have adgang og ret til at forsvare sig. Sagen afgøres ved simpel stemmeflertal. Et medlem, der udelukkes ved generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 16 UDVALG

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov til at varetage klubbens formål og interesser.
De principielle retningslinier for udvalgenes funktion fastlægges af bestyrelsen.

§ 17 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt generalforsamling, hvor over halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Der kræves 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for klubbens opløsning. Er der ikke fremmødt tilstrækkeligt stemmeberettiget medlemmer, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan tages med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de fremmødets antal. I tilfælde af opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvordan klubbens ejendele realiseres.

Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. maj 1968, og er gældende fra samme dato. Lovene er ændret:
På den ordinære generalforsamling den 28. april 1984.
På den ordinære generalforsamling den 07. marts 1988.
På den ordinære generalforsamling den 20. marts 1994.
På den ordinære generalforsamling den 29. marts 2004.
På den ordinære generalforsamling den 18. marts 2013.

« forrige: Bestyrelse og udvalg næste:Klubbens aktiviteter »