Du er her: Bestyrelse og udvalg » Klubbens love

Nyheder

Kære medlem,

Så er vi klar til at tage fat på udendørssæsonen 2017 i tennisklubben.

Fra generalforsamlingen kan nævnes:

Michael og Majbritt stopper i bestyrelsen
Joan og Hans er valgt ind
Kontingentet er hævet med kr. 50,- – til 950,- for seniorspillere
Juniortræning bliver ”selvfinansieret ”

Hundested tennisklub, formandens beretning 2016

Jeg har valgt at trække mig som formand efter 5 år og mener at der må nye kræfter til.
Det har intet at gøre med min modermærkekræft, hvor jeg er blevet frikendt og
bliver checket en gang hver halve år.

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen og medlemmerne for opbakning igennem årerne, selvom vi ikke altid har været enige.

Tusind tak for gaven jeg fik i efteråret, familien har hjulpet mig med at udrydde den.

Som bekendt troet vi at kommunen ville hjælpe os, men vi har desværre fået afslag på yderligere renovering.

Kommune valg.

HUSK i år er der valg til byrådet, så tænk på hvor du sætter dit kryds. Om det er en politiker som vil hjælpe bredde-idrætten eller kun de populære sportgrene som fodbold. Jeg har prøvet at få dem i tale, hvor jeg bl.a. ønske at se en fordelingsnøgle i forhold til hvad hver medlem fik i hver klub. Men de er tavse som en øster. Så mød op når der er valgmøder og spørg dem, hvorfor der er denne forskel. Eks. vanding af fodboldbaner er gratis for dem som spiller fodbold, men vi skal selv betale for vanding af tennis-baner.

Renovering af klubhus.
Tak til dem som har hjulpet med at få renoveret vores klubhus, selvom vi har en del endnu som skal laves. Men man kan da se der sker noget.

Medlemstallet(103) er igen, igen faldet. Så jeg håber den nye bestyrelse kan få vendt skuden og få lokket flere medlemmer ind i folden. Men I skal også hjælpe til og gøre reklame for vores dejlige klub.

Træning
tusind tak igen til Frederik for junior og senior-træning. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet om klubben skal give tilskud eller om det skal betales helt af dem som får træning. Men de kommer med en plan.

Båstad
var på besøg i efteråret og vi fik lejlighed for ca. et måned siden til at møde dem indendørs i Båstad. Tak til Ann-Charlotte for at arrangerer vores møde med Båstad.

Ild-sjælene
skal igen have stor ros for TorsdagsMix, Tirsdag-turn. Valgturnering, DTVturn. DGI, Golden Age og +40, Det bringer stadig liv i vores klubben og gør at vi er noget unik i forhold til mange andre klubber. Håber de stadig har masser af energi til den kommende sæson. Tusinde tak til Susanne, Ole/Sussie, Kjeld/Hanne, og Joan.

Halsnæs-mesterskab.

Igen fik vi afviklet mesterskaberne, hvor vi havde en dejlig dag med masser af tennis.

Håber den nye bestyrelse forsætter med ’traditionen’.

Til slut vil jeg opfodre medlemmerne til at slutte op om vores aktiviteter og bruge tennisbanerne og klubhuset for den kommende sæson. Spil tennis først og hyg jeg bagefter med en øl/kaffe. En anden mulighed vil være at blive og spise jeres medbragte mad. Jeg tror at hvis klubben skal overleve, skal vi blive endnu bedre til at ’hygge’ os, og når det rygtes kommer der helt sikker flere medlemmer.Liste over opgaver – til medlemmerne

Bestyrelsen vil gerne opfordre til at alle medlemmer, er med til at hjælpe med at holde klubhuset og områderne omkring - vi har listet en del opgaver herunder, du kan sikkert finde på flere.
Hvis alle ”bare” bruger 15-30 min på oprydning mm. – ville det være fantastisk!

Vi har i år igen rengøring!


Oprydning efter sig
baderum – filt - maling
vaske vinduer
vande baner
slå græs
male vinduer
male gavle mm.
klippe grønt
tømme opvasker
sætte i opvasker
feje gulv

Det er også blevet tid til indbetaling af kontingent og husk at betale senest d. 5. maj 2017

Der er forskellige muligheder for at betale:
· Betal via netbank - bankkonto 1551 3573039602 (husk oplysninger på indbetalingen)
· Betal på posthuset på giro 8 26 81 34 (husk oplysninger på kortet)

HUSK AT NOTERE NAVN OG MEDLEMSNR PÅ INDBETALINGEN!! Vigtigt
J

Bemærk at kontingentet er hævet med 50,- for seniorspillere!

KONTINGENTSATSER 2017 Udendørs:
· Senior over 24 år kr. 950
· Ungdom under 25 år kr. 200
· Passiv kr. 115
· Familierabat kr. 900 - Gælder for 1 senior og børn/børnebørn - max. 3 børn.
Det behøver ikke at være børn i familien.
· Træning junior/ kr. 450 - Træningen bliver niveau-opdelt.

Bemærk den fordelagtige familierabat, som giver de unge en god mulighed for at spille tennis i HTK.

Vi ses på banerne.

Med venlig hilsen

Hundested Tennisklub
www.hundestedtennisklub.dk

Brugernavn   Kodeord 
 Husk mig på denne computer

Glemt dit kodeord?

Klubbens love

§ 1 NAVN

Klubbens navn er Hundested Tennisklub (HTK). Klubben er hjemmehørende i Halsnæs Kommune.

§ 2 FORMÅL

Klubbens formål er at samle tennisinteresserede i Hundested og skabe de bedst mulige faciliteter og vilkår for tennissportens udøvelse for såvel turnerings- som for motionsspillere.

§ 3 MEDLEMMERNE

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer for så vidt pladsforholdene tillader dette. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte en ansøger optagelse i klubben, og den som er nægtet optagelse, kan forlange bestyrelsens afgørelse forelagt på førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse.

§ 4 INDMELDELSE

Indmeldelse skal ske til klubbens kasserer, der foranlediger opkrævning af kontingent.

§ 5 UDMELDELSE

Udmeldelse af klubben skal ske til klubbens kasserer og har virkning fra den efterfølgende 1. januar.

§ 6 INDSKUD OG KONTINGENT

Kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Udendørskontingentet udsendes til opkrævning efter generalforsamlingen, og er til betaling seneste hverdag i april. Medlemmer, som den 1. maj resterer med betaling, slettes af medlemskartoteket. Nye medlemmer, som indmeldes efter den 1. august skal kun betale halv kontingent for resten af sæsonen. Udmeldelse i løbet af en indledt sæson berettiger ikke til refusion af skyldigt eller indbetalt kontingent.

§ 7 GENERALFORSAMLINGENS AFHOLDELSE

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og den indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ved annoncering i lokalpressen og med meddelelse på klubbens website.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
  7. Valg af revisor (2 år) og revisorsuppleant (1 år)
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag, der kræver lovændringer, være indsendt til formanden senest 15. februar.

§ 8 GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal, afgøres sagerne - med undtagelse af de § 17 nævnte tilfælde - ved simpelt flertal. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til vedtagelse eller forandring af klubbens love. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeberettigede og valgbare er restancefri medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har været medlem mindst 1 måned.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 5 dages varsel, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt og skal uopholdeligt indkaldes med nævnte varsel, når en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, ledsaget af en udførlig motivering af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

§ 10 BESTYRELSEN

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen
tillige med 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen, således at der i ulige årstal vælges 3 medlemmer og i lige årstal 2 medlemmer.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituere sig selv, og på det
konstituerende møde vælges formand, næstformand og kasserer. Klubben tegnes af
for og næstformand i forening. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved
optagelse af lån, tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er overfor generalforsamlingen ansvarlig for klubbens løbende drift.
Bestyrelsen træffer løbende beslutning om medlemskab af 3. parts tennis foreninger/klubber (eks. DGI, SLTU...) ud fra hensyn til klubbens drift og økonomi.

§ 11 BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen holder møder i det omfang, det er nødvendigt. Sagerne afgøres ved simpel
stemmeflertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
tilstede. Ved stemmelighed gælder formandens stemme dobbelt. Referat af møderne udsendes til bestyrelsesmedlemmerne snarest efter mødets afholdelse og placeres på klubbens website.

§ 12 FORMANDEN

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han/hun finder anledning hertil, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden og i dennes fravær næstformanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed under en afstemning er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

§ 13 KASSEREREN

Kassereren fører et specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter, og dette skal til enhver tid på en overskuelig måde udvise klubbens økonomiske stilling. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af revisorerne, der er valgt af generalforsamlingen, og de forsyner det udarbejde årsregnskab med påtegning om den i årets løb foretagne revision. Kassereren fører et medlemskartotek, og han/hun foranlediger fremsendelse af ansøgninger om tilskud og refusioner til offentlige myndigheder o.a.

§ 14 ORDENSBESTEMMELSER

Medlemmer skal rette sig efter de reglementer, der fastsættes af bestyrelsen. Klubbens ejendele - herunder baner og klubhus - skal behandles på tilbørlig måde. Utilbørlig omgang med klubbens ejendele kan medføre erstatningspligt og eventuel eksklusion eller karantæne.

§ 15 EKSKLUSION OG KARANTÆNE

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, ekskludere et medlem eller idømme karantæne, men medlemmet skal dog først have lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen. i begge tilfælde kan medlemmet kræve sin sag prøvet på førstkommende generalforsamling, hvortil den pågældende skal have adgang og ret til at forsvare sig. Sagen afgøres ved simpel stemmeflertal. Et medlem, der udelukkes ved generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 16 UDVALG

Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov til at varetage klubbens formål og interesser.
De principielle retningslinier for udvalgenes funktion fastlægges af bestyrelsen.

§ 17 KLUBBENS OPLØSNING

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt generalforsamling, hvor over halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Der kræves 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for klubbens opløsning. Er der ikke fremmødt tilstrækkeligt stemmeberettiget medlemmer, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan tages med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de fremmødets antal. I tilfælde af opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvordan klubbens ejendele realiseres.

Disse love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. maj 1968, og er gældende fra samme dato. Lovene er ændret:
På den ordinære generalforsamling den 28. april 1984.
På den ordinære generalforsamling den 07. marts 1988.
På den ordinære generalforsamling den 20. marts 1994.
På den ordinære generalforsamling den 29. marts 2004.
På den ordinære generalforsamling den 18. marts 2013.

« forrige: Bestyrelse og udvalg næste:Klubbladet 2015 »