Du er her: Forside

Generalforsamling


Resume:

 

 

Generalforsamling - ref 2020
Onsdag den 17. juni 2020 - kl. 19.00 i klubhuset

Fremmødte: 24 fremmødte

Dagsorden i følge love (§ 7)

1 Valg af dirigent
Aase Rohde valgt – kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2 Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretning – beretningen godkendt

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet godkendt

4 Forelæggelse af budget til godkendelse samt fastsættelse af kontingent
Budgettet godkendt – kontingentet forbliver uændret.

5 Behandling af indkomne forslag
Flytte generalforsamlingen til efteråret – der blev diskuteret fordele og ulemper ved at flytte generalforsamlingen. – 2 stemte for - 10 stemte imod - 10 hverken for eller imod.
Der kan indsendes konkrete forslag som kan tages op.

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og suppleanter for 1 år

· Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Ann Charlotte Andersen - modtager ikke genvalg
Joan Bager – modtager ikke genvalg
Hans Nielsen – ønsker at udtræde
Peter Rohde – valgt for 2 år
Ole Munk – valgt for 1 år
Louis Rasmussen – valgt for 2 år

7 Suppleanter på valg:

· Peter Rasmussen – modtager ikke genvalg
Per Hansen – modtager genvalg – valgt
Der var ingen der ønskede at stille op – bestyrelsen finder emner.

8 Valg af revisor, for 2 år

Hans Pedersen – modtager ikke genvalg
HC Bundgaard – modtager genvalg
Lasse Frederiksen valgt
HC Bundgaard valgt

9 Eventuelt

Spørgsmål vedr. om det kan svarer sig at være medlem af diverse foreninger SLTU/DGI
Der blev diskuteret frem og tilbage - overvejende enighed om at det er en fordel at forblive medlem af diverse organisationer.
Det udbredes til medlemmerne – hvad organisationerne kommer med at tilbud – som medlemmerne kan benytte.
Der blev talt om anlægget og det store arbejde der er gjort i år. Der har været stor opbakning fra medlemmerne.
Der blev uddelt gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Tak for god ro og orden.

 

 

 

Formandens beretning for 2019

 

Generalforsamling d. 17. juni 2020
Formand Ann Charlotte Andersen

 

Jeg vil gerne takke for jeres tålmodighed i sæson 2019.
Der er igen flere medlemmer som har ydet en stor indsats for klubbens drift.
Klubben er er intet uden medlemmer som yder før de nyder. Baner er intet værd uden pleje og ingen bør spille uden at vande før og feje efter.
Klubhuset fik ubudne gæster og vi kan takke en årvågen Dorthe Rasmussen for at der ikke opstod flere skader på huset. Vi var så heldige at vores ubudne gæst venligt havde aflistet et vindue og sat det pæn op ad væggen. Huset var fint gennemsøgt og intet manglede. Politiet optog rapport og der sluttede sagen. 
Klubben har fået ny elmåler og det blev en dyr nyanskaffelse på næsten 8000.- til en lokal håndværker. Målerne havde tidligere været udsat for hærværk og derfor var opsætningen mere omfattende og omkostnings tung.
Klubhuset har hul i taget og der er lagt forstærkning op for at hindre flere skader på træværket. Huset tag er lagt i 1989 og trænger til udskiftning flere steder. Den bedste løsning er at udskifte hele belægningen med ny tagpap.
Klubhuset har været lidt forsømt i sæsonen 2019 og det har haltet med rengøringen. Flere medlemmer har taget det ansvar på sig og gjort rent. Klubhuset er klubbens kerne og et stort aktiv for livet i klubben og vi kan alle tage ansvar på at få det til at fungere tilfredsstillende. 
Frivillige kræfter meldte sig til at male vinduer og døre så huset har fik et mere ensartet farve udtryk. Det pyntede på huset. 
Klubben har fortsat flere unikke turneringer, som har været spillet gennem flere år og den åbne og sociale tilgang har stille og roligt øget interessen for at deltage i dem. Det er et godt sted for nye spillere at deltage og lære andre spillere at kende.
Tirsdags Turneringen har i år manglet spillere på damesiden og liste af reserver var alt for kort og ofte brugt. Kogekunsten er fortsat stor og det sætter forventninger til de næste to deltagere på madlisten. Turneringen styres på bedste jyske vis af Louis Rasmussen, som har tilladt der byttes i rækkerne så kampene trods alt bliver spillet.
Torsdags Mix styres fortsat med lidt ombytning af kuglerne og hjemmebagt kage. Kaj har også i 2019 holdt det overordnede styr på spillere, kage og bolde samt afholdt den sublime afslutningsmiddag.
Søndag spilles der Valgturnering og den er fint styret af Joan, Sussie og Hanne N. Ønsket var stor tilslutning, men den var lille. Muligt at tidspunktet kl.17 er en forhindring. De har evalueret forløbet og flyttet spilletidspunktet frem til kl.15.00 for sæson 2020. 
Klubben har succes med formiddags tennis man-ons-fredage. Der spilles i 2 timer og så er der kaffe og livlig diskussion. Det er fortsat primært +50 der mødes. 
Klubbens senior hold +50 har med holdets faste kaptajn Ole Munk spillet sig flot op i 3. division. Holdet forventer de vil møde hård modstand og der skal kæmpes for at bevare placeringen i sæson 2020. 
Vi har spillet KM mesterskabet, som spøgefulgt blev omdøbt til Kommune Mesterskabet. Mesterskabet spilles af de tre tennisklubber i Halsnæs Melby, Frederiksværk og HTK og der stilles med 4 herre og 4 damer fra hver klub og forplejningen er en let anretning og kaffe.
Båstad tennisklub besøgte os d. 31. august og vi havde en livlig dag med udfordrende kampe fra morgen stunden. Spilleren fra Båstad har stor erfaring og spiller os solidt ud i hegnet, næsten. Det var som vanligt en solrig dag med godt tennis spil og flæskesteg til middag.
Klubben har i foråret 2019 stillet baner til rådighed for Lerbjergskolen og der var flere spille dage med ivrige elever på vores baner. Hanne Bj og Kjeld M hjalp eleverne til rette med bolde og anvisninger i grundslag og banepleje. 
Klubben har en omfattende beplantning på arealet og flere træer drysser på baner, i tagrender og fliser. Der har været en dialog med Halsnæs kommunes team Vej og Park om emnet. Det er desværre ikke betydet at der er fældet buske og træer, som vokser hen over og ind i hegn, samt forhindre vi kan gå frit rundt om hegnet eller forhindre det drysser på banerne. 
Frivillige kræfter trådte til og har med sav og hækklipper forhindret skader på klubbens værdier- vores hegn, klubhus og tagrender. Der er flittigt blevet kørt store bunker med hæk væk. Stor tak for en flot anlægs pleje til HTK frivillige medlemmer og Hans og Lars som fast også passer at holde græsset kort. 
Klubben råder over 6 baner og slåmur og et klubhus. Vi er knapt 100 medlemmer til at varetage de mange opgaver der er forbundet med klubben. Det har også betydet at bane 5 og 6 har lidt under mangel på kræfter til at blive sat i stand. 
Bane 6 blev efter solid indsats også fra Jens og Michael gjort spilleklar lidt senere på sæsonen. Bane 5 blev til en blomstermark og frøene blev sat året før, hvor banen blev forsøgt istandsat, men ikke blev færdig. Visionen var at vi fik midler til to baner med kunststof og kunne anlægge dem i 2020 og det gik hårdt ude over bane 5. 
Det blev ikke i år 2020 at klubbens generalforsamling kunne slutte op om visionen med bane 5 og 6 som helårs kunststofs baner, desværre.
Indendørs sæsonen 2019 blev ramt af en stor vandskade i Storbjerghallen.
Vandskaden var mere omfattende end først ventet og strakte sig tidsmæssigt over alle vores indendørs tider i hallen. Det har medført en kontingent nedgang. 
Tennis sæsonen 2019 blev på den baggrund klubbens første helårs udendørs sæson. Der er blevet spillet på fire baner hele vinteren og hvad gør man når man ikke kan spille inde i varme, man fortsætter ude og tager tøj på der passer til vejret. Vinteren har været mild og uden frost perioder, så vores linjer er blevet på deres pladser- sådan for det meste af tiden. Det er blev tromlet og fyldt grus på og banerne er blevet godt brugt.
Vinter tennis er nok kommet for at blive med mindre det bliver sne og frost. Vinter tennis har kostet hårdt på strømforbruget. Klubhuset er ikke isoleret til helårs brug og har derfor været dyrt at opvarme. 
Visionen for 2020 må være at finde en miljøvenlig løsning og søge fonde.
Klubben nedsatte i 2018 en gruppe, hvis formål var at søge midler til klubben.
Peter Rohde, Ole munk og Steen Bager har ansøgt om midler fra fonde, puljer og kommune til at omdanne bane 5 og 6 til helårs baner med et underlag af kunststof. Ansøgningerne har ikke givet det ønskede resultat. Men der er en ny sæson og nye muligheder for at søge om midler til vinterbaner.
Klubben har tidligere (1998-98) haft visioner om en tennishal på HTK areal.
Måske skulle vi tage det store skridt og ansøge om tilladelse til en tennishal placeret over bane 5 og 6. Vi har flere medlemmer som hvert år kører til Hillerød tennis klub for at spille inde i varmen. Det gode er de holder formen og er spille klar til sommer tennis, når HTK har banerne klar.
Tak til alle der har ydet en indsats for klubben. 
Tak til bestyrelsen.

 

 

HUNDESTED TENNISKLUB
DRIFTSREGNSKAB  2019
INDTÆGTER Regnskab Budget
Kontingent 70.890,00 80.000
Tilskud 20.216,66 15.000
Klubkassen mm. 5.956,68 6.500
Diverse 620,50 2.000
Samlede indtægter 97.683,84 103.500
UDGIFTER
Klubhusets drift
Renteudgifter 9.899,54 10.000
Vand-renovation 20.458,67 10.000
El 6.736,29 8.000
Vedligeholdelse 8.871,75 5.000
Forsikringer 2.469,21 5.000
Rengøring 0,00 2.000
Inventar 0,00 500
Diverse 0,00 48.435,46 500
Kontingent
SLTU-DTF-DGI 5.930,00 5.930,00 8.000
Tennisbaner og anlæg
Materiel og grus 17.962,50 5.000
Baneklargøring 0,00 500
Banevedligeholdelse 4.266,75 22.229,25 5.000
Turneringer m.v.
Tilmeldingsgebyr 900,00 3.000
Fortæring 900,00 9.000
Bolde 5.513,00 3.000
7.313,00
Administration m.v.
Møder/generalforsamling/kontorhold 0,00 1.000
Gaver og lign. 100,00 500
Diverse 1.488,75 1.588,75 3.500
Samlede udgifter 85.496,46 79.500
Samlede indtægter 97.683,84
Samlede udgifter 85.496,46
Driftsresultat 12.187,38
Afdrag KD 22.961,92 24.000

« næste:Bestyrelse og udvalg »