Du er her: Lej en tennisbane

Nyheder

 

Info fra bestyrelsen

Hundested tennisklub - Referater 2020/2021

Referater


Resume: Hundested tennisklub - Referater 2020/2021

2. bestyrelsesmøde 2021 23. februar

Klubhuset kl. 19 – 21.

Dagsorden + referat

Til stede: Louis Rasmussen, Hanne Bjergsted og Peter Rohde i klubhuset
Poul Branick og Ole Munk på zoom

Dagsorden:

1. Godkendelse
a) Godkendelse af referat af # 1 b-møde 2021.
Godkendt
b) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Økonomi og medlemmer
a) Aktuel økonomi og væsentlige bevægelser indtægter/udgifter.
Der var en kassebeholdning på 53.000 ved #1 b-møde 2021.
Kassebeholdning er d.d. på 30.000
Der er betalt forsikringer, strøm mv.


b) Aktuelt medlemstal
Der var 155 betalende medlemmer ved # 1 b-møde 2021
Der er kommet et nyt medlem.

c) Udlæg
Der bestilles et betalingskort. Dette minimerer betaling frem og tilbage. Poul bestiller kort. Er i gang mangler underskrifter. Status herpå.
Alt på plads. Hanne får kortet.

3. Generalforsamling 2021

Generalforsamling udskydes til tirsdag den 27. april kl. 19.00 pga. coronarestriktioner

a) Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00
Udarbejdelse af dagsorden og indkaldelse. Vi må afvente coronarestriktionerne.


b) Kontingent
Forslag: Kontingent 1.100 kr årligt, så kan man spille ude også.
Derudover leje af bane indendørs 1.500.

4. Aktiviteter - sportslige
a) Aktuel status på turneringshold.
Intet nyt.

b) Indendørs tider 2021/22
Det er tid for at søge – og vi søger samme tider, som denne sæson – skulle være tildelt pga. Hundestedhallens renovering. Peter er tovholder.
Vi har samme tider, som i indeværende vintersæson – husk rabat til de, der har haft tider i indeværende vintersæson.

5. Baner – klubhus

a) Rengøring.
Alt OK og flot.

b) Windbreaker
Poul spørger Wilson, om de vil give os nye windbreakere, da de nuværende er ved at være godt slidte. Poul rykker Mikkel. Status herpå.
Poul har rykket igen – men Mikkel ikke meldt baglæns – Poul fortsætter.

c) Beskæring/fælde træer ved banerne
Det blev muligt, at vi selv kunne tage opgaven med at fælde træer.
Det er sket over to lørdage den 23. og 30. januar. Jens Hansen havde kontakt til en professionel skovarbejder, som med maskinhjælp sørgede for at fælde de store træer ved banerne, som gav meget skygge ud over banerne.
Der mangler lidt omkring bane 5 og 6 på skråningerne mod skolen.
Der mangler oprydning af nogle smågrene ved p-plads og på sti ved bane 3 og 4.
Jens, Kaj, Louis og Peter har været tovholdere på opgaven. Der var godt 10 medlemmer på gang.
Godt arbejde – og tak til de medlemmer, som gav en hånd med.

d) Banepleje
Der har været spillet på banerne til jul. Så har der været en våd januar og sne/frost i februar. Banerne var 21/2 meget våde. Der er sikkert stadig frost lidt nede i jorden, som forhåbentlig vil forsvinde, når der kommer en periode mere varme. Det ser ud til at være tilfældet.
Men vinterbanerne 1,2, 5 og 6 skal have lidt grus og linjerne tromles før banerne kan benyttes.
Det skal meldes ud, at vi giver en melding, når banerne må benyttes. Der skal også afventes melding om nye coronarestriktioner.
Vi skal også afsætte dato for baneklargøring.
Vi sender en melding ud, at der ikke kan spilles på banerne endnu.
På søndag ser Peter, om mandagsholdet kan kaldes ind til at hjælpe med lidt grus mm, så der kan spilles vintertennis færdigt.

Baneklaring alle baner den 20. marts kl. 9.00 – 12.00.
Poul bestiller 4 tons grus til levering snarest.


e) Klubhuset
Forslag, at der udarbejdes en liste over arbejdsopgaver inde som ude ved klubhuset.

Der udarbejdes liste – Hanne tovholder.

Bimåler udskiftes ved damernes omklædningsrum 24/2 – Poul har kontakten med vandværket.

6. PR
a) Hjemmesiden
Skal tilrettes til 2021. Poul tilretter.
Er tilrettet – Poul tilretter omkring leje af baner og måde at leje på.

7. Fremtiden
Nyt punkt på næste dagsorden – ”Fremtiden”, hvor vi tænker ønsker og muligheder. Der var enighed om, at vi ”ikke skal slå mere brød op end vi kan bage”, men at det var godt, at have fremtidsønsker og -ideer.

a) Instruktion 2021
Kan vi gøre os nogle tanker/muligheder for instruktion af unge/nye/rutinerede medlemmer med start ved sæsonstart 2021. Der er sendt forespørgsel ud, så der fås et overblik over behov.
Der er ikke kommet mange tilbagemeldinger på forespørgsel. Der arbejdes på træning torsdag eftermiddage for ungdom, seniorer og nybegyndere. Tanke, at det efter træning er muligt at deltage i torsdagsmix.
Ole kontakter træneremner. Emne havde ikke tid.
Ny status?
Ole har haft kontakt med en træner, der vil kunne komme en lørdag ved sæsonstart – vi prøver denne ordning.
Der kan først meldes ud, når vi har baner og coronareglerne på plads.
Vi laver lidt ekstra PR om dette.
Ole er tovholder.b) Torsdagsmix 2021.
Hanne tager opgaven sammen med Hanne Nimb.

c) Tennishal
Der har været mødeaktivitet pba. et ønske om at etablere indendørs ”ketchercenter”, som skulle rumme tre tennisbaner, padletennisbaner, badminton og bordtennis.
Kommunen er interesseret, men hallerne skal ligge ved svømmehalsområdet. Finansieringen skal bl.a. være fonde.
Der pågår stadig mødeaktivitet. Vi ønsker ikke at deltage, hvis dette indebærer, at de lokale klubber skal samles et sted.
Vi deltager i møderne ved Louis. Jysk firma vil lave et prospektmateriale på tre tennisbaner + andet.
Status herpå.
Intet nyt ud over det, der kunne læses i lokalaviserne.

d) Idrætsinvesteringer Halsnæs Kommune 2021 – 24
Der var ansøgningsfrist 15/2 til at komme med forslag til anlægsinvesteringer for hele idrætsområdet i Halsnæs Kommune over den næste fireårige periode.
Der skulle ikke finansiering på.
Udvalget for Kultur og Idræt vil behandle ansøgningerne den 10/3, hvorefter der meldes ud.
Vi har søgt om Hybridgræsbane på bane 5 og 6 samt lys herpå.
Vi afventer den politiske behandling.
Herefter kan vi tage stilling til at søge andre puljer kommunale som private.
Vi afventer opfølgning fra det politiske udvalg.

8. Nyt fra

a) Halsnæs Idrætsråd
Intet nyt
Poul undersøger, hvilken adresse de sender materiale til.

b) DTF
Intet nyt

c) DGI
Intet nyt.

d) Andre
Intet nyt

 

9. Eventuelt og dato næste møde

Tirsdag den 6. april kl. 19 i klubhuset


Referent
Peter Rohde

1. bestyrelsesmøde 2021

5. januar 2021
Klubhuset kl. 19 – 21.

Referat

Til stede: Louis Rasmussen, Hanne Bjergsted, Poul Branick, Ole Munk og Peter Rohde
Ole og Poul virtuelt.

Dagsorden + referat(kursiv):

1. Godkendelse
a) Godkendelse af referat af # 5 b-møde.

Godkendt

b) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Økonomi og medlemmer
a) Aktuel økonomi og væsentlige bevægelser indtægter/udgifter.
Der var en kassebeholdning på 73.500 ved #5 b-møde.

Pr. 31/12 er der en kassebeholdning på 53.000 kr.

Hovedtal afrundet for 2020:
Udgifter
Vedligehold klubhus                                                  22.000
Grus                                                                         13.000
Banevedligehold                                                      20.000
Bolde                                                                         7.000
Vand                                                                        11.000
Renovation                                                               11.000

Indtægter
kontingent – salg                                                         140.000


b) Aktuelt medlemstal
Der var 148 betalende medlemmer ved # 5 b-møde

Der er nu 155 betalende medlemmer.

c) Udlæg
Der bestilles et betalingskort. Dette minimerer betaling frem og tilbage. Poul bestiller kort. Status herpå.

Er i gang mangler underskrifter fra formand og næstformand.

d) Nye nøgler + baneleje
Cylinder klubhuset var slidt, og der var chance for, at en nøgle ville knække i låsen. Låsesmed vurderede, at der skulle ny cylinder i døren. Der blev anbefalet, at vi fik mere solide og sikre nøgler – slags systemnøgler.
Pga. problemet med klubhusdøren blev det besluttet, at der laves nye cylinder i klubhusdøren. Dette bevirker, at der også skal nye cylindre ved banedørene i alt her 4 stk.
Samtidig besluttedes, at fremtidig feriebane er bane 5/6. Hertil laves speciel nøgle, men klubmedlemmer kan også åbne til bane 5 og 6.
Vi vil sætte nøgleboks til kode op ved banedøren til 5/6. Så lånere af banen først viser betaling via mobilepay, før kode udleveres. Det praktiske herom til drøftelse.

Det er besluttet, at medlemmer skal betale kr. 100 for en ny nøgle. Der gives 40 kr. i rabat ved aflevering af gammel nøgle. Medlemmerne er informeret herom.

e) Det praktiske omkring baneleje

Lejere betaler først 150 kr. for leje af en bane til klubbens mobilepay. Herefter sender lejer en mail til
”baneleje.hundested@gmail.com”. Der sendes så et svar tilbage til lejer med koden til nøgleboksen.
I sæsonen for leje af baner - sommerperioden - da skiftes nøglekode hver 14. dag.
Ole administrerer ordningen.

f) Leje af bane til vintertennis.
Vi har fået forespørgsel på, om Melbymedlemmer kan benytte en bane her i vinter.

Besluttet, at Melby skal benytte bane 5/6 og skal betale 300 kr. pr. spiller for denne vintersæson.
De får en gæstenøgle for holdet.
Denne ordning specielt for Melby, da de er naboklub, og vi har en sommerordning om at spille gratis som gæst op til 3 gange på alle baner i Halsnæs, når bare man er medlem af den ene klub.
Vi evaluerer ordningen efter vintersæsonen.
Louis tager kontakt til Melby.

g) Varmepumpe
Klubben har ansøgt DIF/DGIs foreningspulje om 13.800 kr. til køb og installering af varmepumpe i klubhuset.
Vi har fået bevilget beløbet.
Der vil være en ekstraudgift, da der skal opsættes nyt HFI relæ.
Varmepumpen opsat den 4. januar 2021.


3. Generalforsamling 2021

a) Afholdes tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00 i klubhuset


b) Kontingent
Skal der være en kontingentstigning?
Skal der være et særligt vinterkontingent, nu hvor vi har 3/4 baner i brug?

Bestyrelsen stiller følgende forslag:  Kontingent 1.100 kr. årligt, så kan man spille ude hele året.
Derudover fastholdes leje af bane indendørs 1.500 kr. for indendørs bane.

4. Aktiviteter - sportslige
a) Aktuel status på turneringshold.

60+ / Golden Age har spillet en kamp og herefter er turneringen på pause pga. nye coronarestriktioner.
50+ + kører videre udendørs mandage og fredage. Starttidspunkt ændret til kl. 10. Der er et snit på 10 deltagere hver gang.
Der tilmeldes et 50+ hold til DGI-turneringen 2021. Ole står for holdet samt tilmelding.b) Indendørssæsonen
Pga. Hundestedhallens tagproblemer er hallen lukket, og alle foreninger er tildelt ændrede tider i Storebjerghallen. Vi har fredage 15/16 – 20 og lørdage 8 – 12. Stadig ledig tid 8-10 lørdag.
Pga. coronarestriktioner har indetider ikke kunnet benyttes siden 3. december.
Skal der være refusion i lejebeløbet?

Der tænkes på rabat næste sæson.

5. Baner – klubhus

a) Rengøring og Coronaforhold
Der er fundet en person til rengøring – fungerer perfekt.

Bestyrelsen har været i kontakt med ”Corona Hotline”, som pba den aktuelle melding om yderligere coronarestriktioner har svaret:

Klubhuset skal holdes lukket.
Der kan spilles en double eller to single på hhv bane 1 + 2 og bane 5 + 6.
Spillerne må ikke blandes fra de to grupper.
Spillerne møder direkte op på banerne og spiller og herefter tager de hjem.
Der kan kun laves individuelle aftaler.

Lørdagmorgenhold  er aflyst indtil restriktionerne lempes. Det samme gælder 50++.

b) Vinterlys bane 1 + 2
Peter giver en status.

Der har været anmodning fra os samt kommunikation med kommunen. Det er undersøgt at leje lys alt inkl. vil beløbe sig til ca. 15.000 pr. måned.
Der er afsat kommunale midler til ekstraudgifter i forbindelse med afledte udgifter ved reparation af Hundestedhallens tag. Beløb til lys er oplyst, at udgifter hertil kunne tages fra disse midler.
Sagen er overdraget politisk til den kommunale administration.
Kommunens direktion er ved at behandle vores anmodning, og der forventes svar inden baneafrigning.
Kommunens direktion ønsker ikke, at bevilge midler til lys.

Klubben har forespurgt, om det er muligt at opsætte lys. Der har igennem DTF været forbindelse til firma, som opsætter lys på tennisbaner. Masterne skal have en højde på 7-9 meter. Vi har meddelt dette til Halsnæs Kommune og afventer sagsbehandlingen.
Svar fra kommunen er, det er muligt at opsætte lys på/til 2 baner.

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke ønsker at bruge egne midler til lys – beløbet er 80 – 90.000 kr. Vi vil vurdere, om der er andet vi skal søge tilskud til.

e) Windbreaker
Poul spørger Wilson, om de vil give os nye windbreakere, da de nuværende er ved at være godt slidte. Status herpå.

Poul rykker Wilson igen – de gav i første omgang et positivt svar.

f) træfældning omkring banerne
Poul kontakter kommunen igen. Kommunen kunne ikke udføre opgaven pt., da medarbejderne er hjemsendt.
Poul hører, om vi selv kan fælde nogle af træerne. Jens Nielsen vil gerne stå for opgaven – udføres af fagpersoner.


6. PR
a) Hjemmesiden
Skal tilrettes til 2021.

Poul tilretter


7. Fremtiden
Nyt punkt på næste dagsorden – ”Fremtiden”, hvor vi tænker ønsker og muligheder. Der var enighed om, at vi ”ikke skal slå mere brød op end vi kan bage”, men at det var godt, at have fremtidsønsker og -ideer.

a) Instruktion 2021
Kan vi gøre os nogle tanker/muligheder for instruktion af unge/nye/rutinerede medlemmer med start ved sæsonstart 2021. Der er sendt forespørgsel ud, så der fås et overblik over behov.
Der er ikke kommet mange tilbagemeldinger på forespørgsel. Der arbejdes på træning torsdag eftermiddage for ungdom, seniorer og nybegyndere. Tanke, at det efter træning er muligt at deltage i torsdagsmix.

Ole fortsætter med at kontakte træneremner. De første kontakter havde ikke mulighed.


b) Torsdagsmix 2021.
Kaj stopper som tovholder. Hanne Bjergsted vil gerne overtage, men har brug for at være et par stykker om opgaven.
Er der emner til at hjælpe Hanne ?

Hanne tager opgaven også med at finde hjælpere.

c) Tennishal
Der har været mødeaktivitet pba. et ønske om at etablere indendørs ”ketchercenter”, som skulle rumme tre tennisbaner, padletennisbaner, badminton og bordtennis.
Kommunen er interesseret, men hallerne skal ligge ved svømmehalsområdet. Finansieringen skal bl.a. være fonde.
Der pågår stadig mødeaktivitet. Vi ønsker ikke at deltage, hvis dette indebærer, at de lokale klubber skal samles et sted.
Vi deltager i møderne ved Louis.
Status herpå.

Jysk firma vil lave et prospektmateriale på tre tennisbaner mv. Louis deltager i virtuelt møde senere i januar.

d) Padelbane
Der har været forespørgsel på, om vi kan anlægge en padelbane på en af vores baner.
Hvad er vores holdning hertil – og videre forløb?

Bestyrelsen ønsker ikke at arbejde videre med at etablere padelbane.

e) Hybridbaner

Ole undersøger pris på etablering af hybridbaner.


8. Nyt fra

a) Halsnæs Idrætsråd
Intet

b) DTF
Formanden har modtaget en nål i anledning af DTFs 100 års jubilæum.

c) DGI
Intet


d) Andre
Peter deltager i møde den 20. januar om Hundestedhallens renovering.

9. Eventuelt og dato næste møde

Tirsdag den 23. februar kl. 19 – 21 i klubhuset.Referent

Peter Rohde
Mødet slut 20.50.

5. bestyrelsesmøde 26. oktober 2020

Klubhuset kl. 19 – 21.

Referat

Til stede: Louis Rasmussen, Hanne Bjergsted, Poul Branick, Ole Munk og Peter Rohde

Dagsorden:

1. Godkendelse
a) Godkendelse af referat af # 4 b-møde.
Godkendt
b) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Økonomi
a) Aktuel økonomi og væsentlige bevægelser indtægter/udgifter.
Der er en kassebeholdning på 92.000 ved #4 b-møde
Torsdagsmix har afleveret 940 kr., som er indsamlet i denne sæson. Dog skal der trækkes 4 rør fra beløbet.
Der er pt. en kassebeholdning på 73.500.
Betalt kreditforening, slæbenet, materialer til tagreparation.

b) Aktuelt medlemstal
Der er  148 betalende medlemmer ved # 4 b-møde
Medlemstallet uændret.

c) Udlæg
Forespørgsel fra indkøber om et a conto beløb på kr. 2.000 til diverse småindkøb, således at der ikke skal fare regninger frem og tilbage konstant.
Indkøber afregner ved forbrug af de 2.000 kr. med kasserer og senest den 1. december afregnes aktuelt beløb, så forbrug indregnes i årsregnskab.
Der bestilles et betalingskort. Dette minimerer betaling frem og tilbage. Poul bestiller kort.

d) Medlemskab af DAI
Der er kommet forespørgsel fra et par medlemmer om medlemskab af DAI – Dansk Arbejder Idræt, som i Sjællandsregionen har tennisaktiviteter i form af forskellige turneringer.
Et medlemskab koster 600 kr. årligt.
Vi ønsker at afvente tilmelding til DAI – og vil foreløbigt satse på turneringer i regi af DTF og DGI.

3. Aktiviteter - sportslige
a) Aktuel status på turneringshold, 50+ og aktiviteter resten af efteråret
Der er tilmeldt et 60+ til indendørs i vinter. Der skal betales turneringsgebyr på kr. 1.500 og hver gang Hundested har hjemmebane, skal betales for leje af baner der, hvor de spilles. Der forventes to til tre hjemmekampe.
Kjeld Melchiorsen og Hanne Nimb er tovholdere.
50+ kører videre mandage og fredage. Starttidspunkt ændret til kl. 10.
Begge tilbud promoveres i skrift til medlemmerne.


b) Indendørssæsonen
Pga. Hundestedhallens tagproblemer er hallen lukket, og alle foreninger er tildelt ændrede tider i Storebjerghallen. Vi har fredage 15/16 – 20 og lørdage 8 – 12. Stadig ledig tid 8-10 lørdag.
Tiden 8-10 promoveres i skrift til medlemmerne.

4. Baner – klubhus
a) Baneafrigning den 31/10 samt afslutning efter. Ved sidste B-møde blev følgende program udarbejdet. Der er kommet nye coronarestriktioner, som vi skal efterleve, derfor må programmet tilrettes.
Vi holder afrigning lørdag den 31/10 kl. 10.30 – 12.30.
Bane 1 + 2 vil blive stående til vinterspil.
Kl. 13 indbydes til afslutning for alle medlemmer, hvor der kåres vinder af tirsdagsturneringen mv. Der vil være noget spiseligt også.
Hanne køber gaver til dem, der har stået for turnerings- og spilaktiviteter. Deles ud ved afslutningsarrangementet fra kl. 13.
Der er fundet et hold, som tager sig af spisningen.
Tilmeldingsliste hænger i klubhuset – der er gratis deltagelse.
Pga. de nye coronarestriktioner aflyses afslutningen med spisning. I stedet satses på en åbningsfest til foråret, hvor gaver da udleveres.
Der laves flere arbejdshold, så hver gruppe ikke overstiger 10 personer.
Der serveres øl, vand til det arbejdende folk.
Indendørs vil der blive rengjort stort senere, så vi overholder forsamlingsantallet.
Ole skriver dette i meddelelse.
Linjerne tages ikke af bane 4, så kan den være reservebane, hvis der er behov for mere end to vinterbaner.


Opfølgning på snak med Halsnæs Kommune om; dræn mod skov bane 5/6, samt hvor mange timer og hvor tit kommunen har folk med opgaver på arealet. Derudover om træfældning.
Poul kontakter forsyningen, så der tømmes skraldecontainer en gang i måneden oktober til og med april – herefter er der sommertømning hver 14. dag.
Kommunen har ikke timer til vedligeholdelse af grønne områder. Sker det alligevel, så er det godt.
Kommunen vil, hvis vinteren bliver ”grøn”, fælde de store træer omkring banerne. Poul Branick har gået rundt med leder fra kommunen og udpeget træerne.
Dræn bane 5/6 må komme på senere tidspunkt.
Er ordnet, at ny mindre container tømmes hver 14. dag. Containeren flyttes fra klubhuset til parkeringspladsen.


b) Taget over køkkenet – status
Taget er lavet. Udgift 3.300 kr. der er et par små revner, som ordnes senere.

c) Rengøring og Coronaforhold
Poul rydder op i rengøringsrummet
Der skal findes ny til rengøringsopgaven. Der laves et opslag. Der afsættes kr. 6.000 i budgettet for 2021 til opgaven.

d) Vinterlys bane 1 + 2
Peter giver en status.
Der har været anmodning fra os samt kommunikation med kommunen. Det er undersøgt at leje lys alt inkl. vil beløbe sig til ca. 15.000 pr. måned.
Der er afsat kommunale midler til ekstraudgifter i forbindelse med afledte udgifter ved reparation af Hundestedhallens tag. Beløb til lys er oplyst, at dette kan tages fra disse midler.
Sagen er overdraget politisk til den kommunale administration.
Kommunens direktion er ved at behandle vores anmodning, og der forventes svar inden baneafrigning.

e) Windbreaker
Poul spørger Wilson, om de vil give os nye windbreakere, da de nuværende er ved at være godt slidte.

5. PR
a) Hjemmesiden
Intet at bemærke.

6. Fremtiden
Nyt punkt på næste dagsorden – ”Fremtiden”, hvor vi tænker ønsker og muligheder. Der var enighed om, at vi ”ikke skal slå mere brød op end vi kan bage”, men at det var godt, at have fremtidsønsker og -ideer.

Instruktion 2021
Kan vi gøre os nogle tanker/muligheder for instruktion af unge/nye/rutinerede medlemmer med start ved sæsonstart 2021. Der er sendt forespørgsel ud, så der fås et overblik over behov.
Der er ikke kommet mange tilbagemeldinger på forespørgsel. Der arbejdes på træning torsdag eftermiddage for ungdom, seniorer og nybegyndere. Tanke, at det efter træning er muligt at deltage i torsdagsmix.
Ole kontakter træneremner.

Torsdagsmix 2021.
Kaj stopper som tovholder. Hanne Bjergsted vil gerne overtage, men har brug for at være et par stykker om opgaven.


Tennishal
Der har været mødeaktivitet pba. et ønske om at etablere indendørs ”ketchercenter”, som skulle rumme tre tennisbaner, padletennisbaner, badminton og bordtennis.
Kommunen er interesseret, men hallerne skal ligge ved svømmehalsområdet. Finansieringen skal bl.a. være fonde.
Der pågår stadig mødeaktivitet. Vi ønsker ikke at deltage, hvis dette indebærer, at de lokale klubber skal samles et sted.
Vi deltager i møderne ved Louis.

7. Næste møde

Tirsdag den 5. januar kl. 19 – 21 i klubhuset.

Referent

Peter Rohde

 

 

4. bestyrelsesmøde 9. september 2020

Klubhuset kl. 19 – 21.

Referat

Til stede: Hanne Bjergsted, Louis Rasmussen, Poul Branick, Ole Munk og Peter Rohde

Dagsorden:

1. Godkendelse
a) Godkendelse af referat af # 3 b-møde.
Godkendt
b) Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Økonomi
a) Aktuel økonomi og væsentlige bevægelser indtægter/udgifter.
Der er en kassebeholdning på 92.000.
Der er indkøbt nyt grus og bolde. Pris pr. rør er stadig 70 kr.
Medlemmer skal stadig opfordres til at skrive i kommentarfeltet ved betaling med mobilepay. Mobilepay virker godt ellers.

b) Aktuelt medlemstal
Der er nu 148 betalende medlemmer.

3. Aktiviteter - sportslige
a) Aktuel status på turneringshold, tirsdagsturneringen, torsdagsmix, valgturnering, 50+ og aktiviteter resten af efteråret
Turneringshold 50+ - er rykket ned i 4. division.
”2 spillerhold” -turnering ved af afsluttes.
Tirsdagsturneringen – afsluttet, hold 2 vandt. Der opsættes liste i klubhuset vedr. tilmelding til næste sæson.
Torsdagsmix - kører stadig, her må gerne være flere deltagere.
Valgturneringen – fortsætter september ud , her må flere gerne deltage.
50 + mandage/fredage – kører med 10 – 14 deltagere.


b) Indendørssæsonen – status på tilmelding og lodtrækning af tider
Der er tildelt to tider fredag og en tid lørdag. Ole sender ny reminder ud med opfordring, så tiderne benyttes.
Drøftet hvorfor så få vil spille indendørs – vintertennis ude kan spille ind.


c) Instruktion 2021
Kan vi gøre os nogle tanker/muligheder for instruktion af unge/nye/rutinerede medlemmer med start ved sæsonstart 2021.
Der sendes forespørgsel ud, så der fås et overblik over behov.

4. Baner – klubhus
a) Baneafrigning den 31/10 samt afslutning efter.
Vi holder afrigning lørdag den 31/10 kl. 10.30 – 12.30.
Bane 2 + 3 vil blive stående til vinterspil, det er mere smart med 2 + 3, da 1 + 4 skal have nye streger.
Afrigning – Peter gennemgik oplæg, som blev tilrettet – ligger som bilag til referatet.
Kl. 13 indbydes til afslutning for alle medlemmer, hvor der kåres vinder af tirsdagsturneringen mv. Der vil være noget spiseligt også.
Hanne køber gaver til dem, der har stået for turnerings- og spilaktiviteter. Deles ud ved afslutningsarrangementet fra kl. 13.
Der er fundet et hold, som tager sig af spisningen.
Ole laver en invitation samt tilmeldingsliste – der er gratis deltagelse.

Poul tager en snak med Halsnæs Kommune om, dræn mos skov bane 5/6, samt hvor mange timer og hvor tit kommunen har folk med opgaver på arealet. Derudover om træfældning.
Poul kontakter forsyningen, så der tømmes skraldecontainer en gang i måneden oktober til og med april – herefter er der sommertømning hver 14. dag.

b) Taget over køkkenet - status
Louis og Jakob Gudmandsen har set på taget, og det vurderes, at der kan lægges selvbyggertagpap over køkkenet. Alt inklusive anslås en udgift på 5.000 kr. Er bevilget. Louis står som tovholder – Poul og Ole vil hjælpe.

c) Rengøring og Coronaforhold
Der er indkøbt håndsprit samt håndklædeark. Skilte med antal i baderum sat op.

5. PR
a) Hjemmesiden – opfølgning fra sidste møde
Referater og referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. Poul har opgaven.
Poul rydder op i rengøringsrummet.


6. Næste møde
Der kommer nyt punkt på næste dagsorden – ”Fremtiden”, hvor vi tænker ønsker og muligheder. Der var enighed om, at vi ”ikke skal slå mere brød op end vi kan bage”, men at det var godt, at have fremtidsønsker og -ideer.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 21. oktober kl. 19 – 21 i klubhuset.


Referent

Peter Rohde

 

 

3. bestyrelsesmøde 12. august 2020

Klubhuset kl. 19 – 21.

Til stede: Hanne Bjergsted, Louis Rasmussen, Poul Brannick, Ole Munk og Peter Rohde

Dagsorden:

1. Godkendelse
a) Godkendelse af referat af # 2 b-møde.
Det er Ole Munk, som er administrator på Facebooksiden, men alle kan lave opslag.
Sti fra P-plads vil kommunen ordne, men Jens O. Hansen, har ordnet stien. Kommunen vil ikke holde gangen foran tennisbanerne
.
Referat godkendt.
b) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2. Økonomi
a) Aktuel økonomi og væsentlige bevægelser indtægter/udgifter.
Der er 95.000 på bankbogen.
Der vil være udgifter på lån ca. 16.000 resten af året. Og så kommer der en vandregning på forbrug klubhus. Vand til baner betales af kommunen.
Der er indkøbt grus og materialer, streger mm. til banerne for ca. 22.000.
Økonomi god.

b) Budgetreguleringer
Ikke behov for reguleringer.
c) Aktuelt medlemstal
Der er nu 142 betalende medlemmer. Meget flot medlemsfremgang.
Der mangler enkelte at betale for i år, som stadig spiller. Bestyrelsen følger op.

d) Banebetaling indendørstider/udendørs vintersæson
Der betales kr. 1.500 for en indendørsbane.
Hvis der kan spilles ude hele vinteren – da finder de, der spiller, ud af at betale et beløb herfor pr. gang.3. Aktiviteter - sportslige
a) Aktuel status på turneringshold, tirsdagsturneringen, torsdagsmix, valgturnering, 50+ og aktiviteter resten af efteråret
Turneringshold 50+ kører, mangler to kampe – må afvente placering.
Tirsdagsturneringen afsluttes primo september – godt afviklet.
Torsdagsmix – ikke godt brugt – vi laver mere reklame. Især målrettet nye medlemmer.
Valgturnering kører med to baner ca.
50+ kører fint – lidt færre mødt i den varme periode.
Der har været Ladies Only  og Far/Søn i juli – begge turneringer flot arrangeret.

Danske Tennis Veteraner haft runde i Hundested, som vanlig styret af Kjeld Melchiorsen. Også her stor ros for afviklingen.
BØF-turneringen er også veloverstået.
b) Indendørssæsonen – tilmelding og lodtrækning af tider
Vi har Hundestedhallen lørdage 8 – 9.30
Storebjerghallen lørdage med flg. tider 8 – 9.30, 9.30 – 11.00, 11 – 12.30, 12.30 – 14 og 14 – 15.
Der trækkes lod til indendørstider onsdag den 9/9 kl. 18.30

Ole har med i info.
c) Tilmelding til næste års turneringer
Der kommer besked fra Tennisforbundet i januar – så tager vi punktet op igen.
d) Halsnæsmesterskaber – invitation fra Frederiksværk
Frederiksværk vil afholde klubmesterturnering for Frederiksværk, Melby og Hundested. Vi kan ikke være med i år, da vi ikke har fundet klubmestre, men vi vil være med i 2021. Louis har kontakt.

4. Baner – klubhus
a) Bane 6 endelig klargøring og overdækning vinter
Peter finder folk til at klargøre det sidste. Jens O. Hansen vil stå for overdækning med plast for vinter.
b) Banevedligeholdelse resten af sæsonen og dato for baneafrigning – og hvor mange baner lader vi ligge til vinterspil.
Bane 2 skal tromles, Peter vil se på opgaven. Låg til alle gruskasserne skal fornys.
Vi holder afrigning lørdag den 31/10 kl. 10.30 – 12.30. Kl. 13 indbydes til afslutning for alle medlemmer, hvor der kåres vinder af tirsdagsturneringen mv. Der vil være noget spiseligt også.
Bane 1 + 2 vil blive stående til vinterspil.

c) Taget over køkkenet – reparation, hvad, hvornår og økonomi
Louis og Jakob Gudmansen har set på taget, og det vurderes, at der kan lægges selvbyggertagpap over køkkenet. Alt inklusive anslås en udgift på 5.000 kr. Er bevilget. Louis står som tovholder – Poul og Ole vil hjælpe.
d) Rengøring og Coronaforhold
Rengøring er etableret og virker.
Coronaforhold. Badet må benyttes efter disse retningslinjer, som Coronalinjen har vejledt os: I damernes omklædning må være en ad gangen og hos herrerne to. Der informeres herom – også på hjemmesiden. Men opfordres stadig til, at der bades hjemme.

Poul sørger for at indkøbe håndsprit, og Peter for at indkøbe håndklædeark.
e) Der bliver spillet på bane 3 og 4 om aftenen, og banen bliver ikke fejet. Vil en on-linebooking af baner kunne afhjælpe, så alle baner kan aflåses.
Vi fastholder bookning i klubhuset, men tænker på, at det skal være muligt at booke udenfor klubhuset. Der gøres i infoskrivelse opmærksom på, at der skal bookes baner på listen.
Der har været kontakt, til de der ikke fejede baner efter spil.
5. PR
a) Hjemmesiden – opfølgning fra sidste møde
Referater og referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. Poul har opgaven.
b) Tanker over tiltag for flere medlemmer
Tages op på senere møde.

6. Næste møde

Onsdag den 9. september kl. 19 – 21.


Referent

Peter Rohde

2. bestyrelsesmøde 22/6 - 2020

Til stede: Louis Rasmussen, Hanne Bjergsted, Ole Munk (på zoom), Poul Branick og Peter Rohde.

1. Godkendelse af referat fra 1. møde
Godkendt

2. Kommunikation
Ole laver et skriv til samtlige medlemmer om bestyrelsen og dagligdag, så medlemmerne kan se, at vi er i gang.

Ole er ansvarlig for området. Oplægget rundsendes, og vi godkender elektronisk. Lægges også på hjemmesiden – Poul lægger på hjemmesiden.
Ole gennemgår alle opslag, der hænger i klubhuset her i løbet af sommeren. Der laves en vis layoutmæssig ensartethed over opslagene.
Vi gøres alle til administratorer på Hundested Tennis Klub på Facebook. Poul kontakter Ann Charlotte vedr. ændringer og rettigheder.
Poul tilretter hjemmesiden og fjerner Wilson, som ikke sponserer os.
Hjemmesiden er vores primære kommunikation til medlemmerne., hvor nyt lægges under ”Nyheder”.

Når der kommer nye medlemmer, meldes de ind via hjemmesiden. Poul skriver til medlemmerne med medlemsnr. mm – og sætter Ole på som kontakt – hvis de har yderligere spørgsmål.
Peter og Kaj sættes på vedr. nøgler.

Dansk Tennis Forbund er kontaktet mht. ændringer i bestyrelsen – og det virker.

3. Praktiske opgaver
Baner:
Peter fortsætter med at organisere arbejdet.
Bane 5 mangler at få lagt de sidste 30 poser på, så Louis kan lægge streger på. Poser forventes lagt på lørdag 27/6.
Så er der almindelig daglig banepleje. Der skal lægges grus ved banerne, så medlemmerne kan pleje.
Vandhane bane 3 + 4 ordnes.
Der indkøbes to nye slæbenet.
Net til bane 5 er syet.

Ydre områder:
Poul kontakter kommunen vedr. sti fra P-plads til bane 3 og 4. Blev undermineret ved det kraftige regnvejr 19/20-6. Poul forhører sig også om stengrus til stien foran bane 1-4 samt renset  drænet  ved bane 5 – 6 op mod Lerbjergvej.

Post Hans, Lars Nielsen og Per Hansen har ordnet alle hækkene – flot arbejde. Kaj har klippet hæk mod øverste p-plads – flot arbejde og Jens Nielsen har lige så flot klippet - og er i gang med at klippe buskene rundt om banerne.

Klubhus:
Besluttet, at der afsættes kr. 6.000 resten af 2020 til rengøring klubhus. Der rengøres toiletter, omklædningsrum, gulve, borde tørres af mv. Poul har opsyn, indkøb mv.

Indkøb til Øl-skabet – Hans Nielsen styrer indkøb.

Andet indkøb kaffe, te, køkkenruller,  mm – Hanne er indkøber og opfylder.
Nøgler -  cylinder til boldrum skiftes, således at vi får styr på, hvem der har nøgle til dette rum.
Peter og Kaj Hansen (Peter spørger Kaj) står for nøglesalg til baner og klubhus – 40 kr. pr nøgle.

Taget over køkkenet - her skal tagpap udskiftes.
Louis tager kontakt til Jacob Pedersen om teknisk vejledning. Herefter tages stilling til arbejdets omfang og økonomi.

4. Aktiviteter
50 + - her er Ole holdkaptajn alt OK – turneringen i gang.
DFT-turnering

« forrige: Leje af klubhus næste:Find vej »